KOOPERATİFLER KANUNUNUN 2/2. MADDESİNİN BENZER HÜKÜMLERLE MUKAYESELİ OLARAK İNCELENMESİ

Prof. Dr. Ahmet BATTAL

1- GİRİŞ

24.4.1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 2/2. maddesinde yer alan.
“Yapı kooperatifleri ile konusuna taşınmaz mal temliki dahil bulunan diğer kooperatiflerin ana sözleşmelerinde ortaklara taşınmaz mal temlik edileceği hakkındaki taahhütler başka bir resmi şekil aranmaksızın muteberdir.”

hükmünün, bu türdeki kooperatiflerin üyelerine ne derece kuvvetli bir aynî veya şahsi hak bahşettiği sorusu, çeşitli yargıtay kararlarına ve doktrin tartışmalarına konu olmuştur.

Sekiz yıldan bu yana, ülkemizde daha önceki yıllara nazaran çok sayıda yapı kooperatifi faaliyete başlamış, bunların bir kısmı amacına ulaşmış, ortaklarını ev veya işyeri sahibi yapmıştır. Bir kısmı halen faaliyetini sürdürmekte, bir kısmı da maalesef borçlarını ödeyemeyecek duruma düşmüş bulunmaktadır.

İşte bu ikinci grup kooperatiflerin bazıları, ancak bir kısım ortaklarına taşınmazlarını teslim etmekte, bunun sonucunda diğer ortaklar ile kooperatif arasında” hukuki ihtilaf başlamaktadır.

Özellikle; kâr amacıyla hareket eden bir kısım inşaat müteahhidi ve taşeronların. bu amaçlarını, gayrikanuni olarak bir kooperatif organizasyonunun çatısı altında devam ettirmeleri sonucu, profesyonel yapı kooperatifleri denilebilecek bir uzman sınıf ortaya çıkmış, bu uzmanların karşısında münferit ortakların korunması ihtiyacı, başlı başına buna yönelik yeni kanuni düzenlemeleri zaruri hale getirmiştir.