MAKALELER (70)

 

Ticaret Hukuku (26)

 

 

° TİCARİ İŞLETME HUKUKU

      10 – Arabuluculuğa Elverişlilik Yönünden Ticari Davalar ve İlgili Kavramlar

        (Ankara Barosunca düzenlenen “Ticari Davalarda Dava Şartı Arabuluculuk” Paneli Konuşma metni, Ankara, 2019)

 Anahtar kelimeler: Arabuluculuğa elverişlilik, dava şartı arabuluculuk, ticari davalar, ticari iş, ticari hüküm, tacir esnaf ayrımı, gerçek kişi tacir, tüzel kişi tacir

9 – Gerçek Kişilerin Tacir Sıfatına Sahip Olma ve İflasa Tabi Tutulma Şartları Konusundaki Yargıtay Uygulaması

(BTHAE XIX. Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu, Ankara-2003)

Anahtar Kelimeler: iflasa tabi olanlar, iflasın etkileri, gerçek kişi tacirler, tacir sıfatı, şirket ortağının tacir sıfatı, iş adamının tacir sıfatı, sanayicinin tacir sıfatı

8 – Konaklama İşletmelerinin, Müşterinin eşyasına Gelen Zararlardan Sorumluluğu 

(G.Ü. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 2000, S. 3)

Anahtar Kelimeler: konaklama işletmeleri, vedia sözleşmesi, otelciye tevdi, saklama borcu, muhafaza amacı güden sözleşmeler

7 – Faturada Yer Alan Vade Farkı Kaydının Niteliği ve İtiraz Edilmemesi Halinde Sonuçları İle İlgili Yargıtay Uygulaması 

(BTHAE XVI. Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu, Ankara-1999)

Anahtar Kelimeler:vade farkı, faturada vade farkı, temerrüt faizi, teyit mektubu, faturayı alan tarafın itiraz etmemesi, faturanın muhtevası, faturanın etkisi

6 – Tacirin İş Kanununa Tabi Bir Sözleşmeden Doğan Cezai Şart Borcuna TTK. 24 (İndirim Yasağı) Uygulanabilir mi? 

(BATİDER, C. XX, S. 2, Aralık 1999)

Anahtar Kelimeler: fahiş cezai şart, cezai şarttan indirim isteme hakkı, iş kanununa tabi sözleşme, tacirin borçları ticaridir kuralı, tacir olmanın sonuçları

5 – Haksız Fiilden Doğan Alacağa Uygulanacak Temerrüt Faizi Konusundaki Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi 

(BTHAE XV. Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu, Ankara-1998)

Anahtar Kelimeler:haksız fiil, ticari işlerde faiz, temerrüt faizi, tazminat faizi, akdi faiz, kanuni faiz, reeskont oranı, avans faizi

4 – Ticaret Sicilinin Müsbet Fonksiyonunun Dış Görünüş Teorisi Açısından İncelenmesi 

(BATİDER, C. XIX, S. 1, Haziran 1997)

Anahtar Kelimeler: hukuki görünüş teorisi, dış görünüş teorisi, sicilin müspet fonksiyonu, ticaret sicilinin fonksiyonu

3 – Tacir Gibi Sorumlu Olan (TTK. m 14/3) , Tacir Olmanın Hangi Sonuçlarına Tabi Tutulmalıdır? 

(Yargıtay Dergisi, C. 23, S. 4, Ekim 1997)

Anahtar Kelimeler: tacir olmanın şartları, tacir gibi sorumlu olanlar, tacir olmanın sonuçları

2 – Tacir, Ticari Defterlerini Tacir Gibi Sorumlu Olan Hasmına Karşı Delil Olarak Kullanabilir mi? 

(Prof. Dr. Halid Kemal Elbir’e Armağan, İ.Ü. Hukuk Fak. Yayını, İstanbul- 1996)

Anahtar Kelimeler: tacir gibi sorumlu olanlar, ticari defterler, ticari defterlerle ispat, delil denkliği ilkesi, ispat hukuku, ticari davalarda ispat

1 – Para Borçlarının Gecikmiş İfası İle İlgili Bir Uygulamanın Tenkidi 

(D. Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl 1993, S. 6)

Anahtar Kelimeler: para borcu, faiz, temerrüt faizi, gecikme faiz, gecikme zammı, gecikme tazminatı, vade farkı, dini duyguların sömürülmesi

° ŞİRKETLER HUKUKU

12 – Yeni Türk Ticaret Kanununda Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluk Rejimi

(Turgut Özal Üniversitesinde 2012’de düzenlenen panel tebliğ metni)

11 – Yeni TTK Karşısında Kobilerin Hukuki Statüsü

Turgut Özal Üniversitesi İİBF’nce Nisan 2012’de düzenlenen

“KOBİLER İÇİN YENİ ÇÖZÜMLER” Sempozyumunda sunulan tebliğ

10 – Sermaye Şirketlerinin Gayrimenkul Sermayesi ve Değerlemesi

(Türk Hukuk Araştırmaları Dergisi-TÜHAD, C. 1, S. 1, Yıl 2016, s. 125)

Anahtar Kelimeler: sermayenin korunması ilkesi, değerleme ilkeleri, taşınmaz
sermaye, gayrimenkul sermayenin değerlemesi, ayınlara değer biçme, muvazaalı
değerleme, gerçek değerin tesbiti, Gayrimenkul Değerleme Uzmanları Birliği

9 – Sermaye Şirketlerinde Hâkim Ortağın Borçtan Sorumluluğu ve
Şirketle Birlikte İfası  

(BTHAE, XXX. Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu, Ankara-2016)

Anahtar Kelimeler: birlikte iflas, hakim ortak, hakim ortağın sorumluluğu, hakim
ortağın iflası, iflas kamu düzeni, sermaye şirketlerinin kamu borçlarından sorumluluk,
perdenin kaldırılması teorisi, güvenden doğan sorumluluk

8 – Kefalet Ehliyeti Yönünden Şahıs ve Sermaye Şirketleri 

(LEGAL Banka ve Finans Hukuku Dergisi, C. 1, S. 2, Yıl 2012)

Anahtar Kelimeler: kefalet ehliyeti, şahıs şirketi sermaye şirketi ayrımı, tek tarafa borç
yükleyen sözleşmeler, yasak işlemler, işletme konusu, bağışlama, ivazsız işlemler

7 – Kayyum Denetimindeki Anonim Şirketin Yönetimi 

(Ticaret ve Fikrî Mülkiyet Hukuku Dergisi-TFM, C. 2, Sayı 2016-1, s. 23)

Anahtar Kelimeler: denetim kayyumu, denetici kayyım, iflas erteleme, konkordato,
birlikte yönetim, iflas ertelemede kayyum, sermaye şirketlerinde yetki çatışması

6 – Hukuki Yolun Yolsuzluğa Alet Edilmesine Örnek: Sorumluluktan Kaçmak İçin Sermaye Şirketi Kurmayı Tercih Etmek

(İGİAD İş Ahlakı Dergisi, C. 4, S. 7, Mayıs 2011, s. 7)

Anahtar Kelimeler: şirket yolsuzluğu, yolsuzluk için şirketleşme, sermaye şirketlerinin
kötüye kullanılması, tüzel kişilik perdesinin kötüye kullanılması, tüzel kişilik perdesinin
kaldırılması, sermaye şirketi, şahıs şirketi ve sermaye şirketi ayrımı, şirket borcundan
sorumluluk, kanuna karşı hile, perdenin kaldırılması teorisi

5 – Anonim Şirketlerde Ortaklıktan Iskat Prosedürü (TK. 408) ile İlgili Yargıtay Uygulaması 

(BTHAE XVII. Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu, Ankara-2000)

Anahtar Kelimeler: anonim şirketlerde ıskat, ortaklıktan ıskat, şirketten çıkarılma, tek borç ilkesi, sermaye getirme yükümlüğünün ihlali, paya el konulması

4 – Ticaret Şirketlerinin İş yeri İhtiyacı Nedeniyle Ortağın Sahibi Olduğu Gayrimenkuldeki Kiracının Tahliyesi İstenebilir mi? 

(G. Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Y. 1999, S. 3)

Anahtar Kelimeler: ihtiyaç nedeniyle tahliye davaları, iş yeri tahliyesi, perdenin kaldırılması teorisi, sermaye şirketlerinde ortağın statüsü

3 – Bir Alan Araştırması Işığında, Sermaye Şirketlerinin Hukuki Sorumluluğu Konusunda Hukuki Bilgi Eksikliğinin Sonuçları ve Perdenin Kaldırılması Teorisi Yardımıyla OrtadanKaldırılması 

(Yargıtay Dergisi, C. 24, S. 4, Ekim 1998)

Anahtar Kelimeler: sermaye şirketlerinde sınırlı sorumluluk, hukuki bilgi eksikliği, hakkın kötüye kullanılması, bilginin kötüye kullanılması, bilgisizliğin kötüye kullanılması, perdenin kaldırılması teorisi, objektif iyi niyet

2 – Kollektif Şirket İdareci Ortağının Acele İşlerde Münferit İdare Yetkisi ve Sorumluluğunun Sınırları 

(TTK. m. 163/2)

(D. Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl 1993, S. 6)

Anahtar Kelimeler:kollektif şirkette acele işler, münferit idare yetkisi, idareci ortak, yönetici ortağın sorumluluğu

1 – Kooperatifler Kanununun 2/2. Maddesinin Benzer Hükümlerle Mukayeseli Olarak İncelenmesi 

(Türk Kooperatifçilik Yıllığı, TKK. Yayını, Ankara-1992)

Anahtar Kelimeler: yapı kooperatifleri, gayrimenkul temliki, ortaklara taşınmaz mal temliki, kooperatif ana sözleşmesi, kooperatifin araç olarak kullanılması, müteahhit kooperatifleri

° KIYMETLİ EVRAK HUKUKU

3 -Karşılığı Bulunmasına Rağmen Çek Bedelini Ödemeyen Bankanın Hamile Karşı Hukuki Sorumluluğu

(Prof. Dr. Naci Kınacıoğlu’na Armağan, Gazi Ünv. Hukuk Fakültesi Mecmuası, S. 2, Y. 1998)

Anahtar Kelimeler: Karşılıksız çek, çekin karşılıksız kalması, likidite, banka şube yönetimi, bankalarda nakit akışı, bankalarda nakit yönetimi, nakit darlığı, bankanın çekten doğan yükümlülüğü

2 – Yabancı Para Üzerinden Düzenlenen ve Aynen Ödeme Kaydı İçeren Çeklerin Tahsili Konusundaki Çeşitli İhtimallerin İncelenmesi

(İ. Ü. Hukuk Fakültesi Mecmuası, Y. 1998)

Anahtar Kelimeler: çekte yabancı para kaydı, aynen ödeme kaydı, çekin ödenmesi, çekin tahsili

1 – Açık Poliçe İle Açığa İmzalı Adi Senetlerin Karşılaştırılması ve Bir Sonuç

(Yargıtay Dergisi C. 20, Ocak-Nisan 1994, Sayı 1-2)

Anahtar Kelimeler:açık senet, boş senet, açığa imza, açık poliçe, açık bono, adi senet, kıymetli evrak kaydı, kambiyo iradesi, poliçenin mecburi unsurları, poliçenin şekil şartları, kambiyo senetleriyle borçlanma

º TAŞIMA HUKUKU

1 – Yeni Karayolu Taşıma Kanunu ve TTK Kapsamında, Taşıma İşleri “Tellallığı” Mümkün müdür? 

(BTHAE XX. Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu, Ankara-2004)

Anahtar Kelimeler:taşıma işleri tellalı, ticaret işleri tellalı, simsarlık, Karayolu Taşıma Kanunu, seyahat acentesi, taşıma işleri komisyoncusu

FİKRÎ MÜLKİYET HUKUKU (11)

° MARKA HUKUKU

6 – Marka Üzerinde “Yargı kararı” ile Ortaklık Tesisi Mümkün müdür? 

(BTHAE XXIV. Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu, Ankara-2010)

Anahtar Kelimeler: ortak marka, markanın birlikte kullanılması, markada sahip
tekliği ilkesi ve istisnaları, zorunlu ortak marka, müşterek marka, marka üzerinde
müşterek hak sahipliği

5 – Tanınmış Marka Pratiği Hakkında Bazı Düşünceler  

Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, C. XXV, S. 4, Reha Poroy’a Armağan, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ankara-2010, s. 255-274

Anahtar Kelimeler: Tanınmış marka kriterleri, tanınmışlığın seviyesi, tanınmış markalar sicili, marka sınıflandırma tebliği ve fonksiyonu, TPE.nin görevleri, marka değeri

4 – Vakıf Üniversitelerinin İsminin Marka Niteliği 

(Türkiye’nin 2023 Vizyonunda Vakıf Üniversiteleri Kongresi, Ankara-2008)

Anahtar Kelimeler: vakıf üniversitesi, üniversitelerin hukuki statüsü, vakıf üniversitelerinin isimleri, üniversitelerin isimleri, kamu kurumlarının isimlerinin marka olarak tescili

3 – Marka İltibas Davalarında Kamuoyu Görüşünün Hukuki Sürece Dahil Edilmesi: Üç Boyutlu Bir Araştırma Örneği (Müşterek makale)

(Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Güz 2007; http://www.e-sosder.com/dergi/2201-12.pdf)

Anahtar Kelimeler: iltibas davaları, markalarda iltibas, marka davalarında bilirkişi incelemesi, marka davalarında kamuoyu araştırması, alan araştırması, piyasa araştırması, tüketici davranışlarının araştırılması, anket, tanınmışlık incelemesi, iltibas incelemesi

2 – Türk Patent Enstitüsünün Markalarda İltibasın Önlenmesine İlişkin Yetkisi Yönünden Mutlak ve Nispî Red Nedenleri

(Gazi Ünv. Hukuk Fak. Dergisi Y. 2001 S.3)

Anahtar Kelimeler: markalarda iltibas davaları, benzer marka, markada benzerlik, Markaların Korunması Hakkına Kanun Hükmünde Kararname, Türk Patent Enstitüsü

1 – Marka Hakkına Tecavüz Davalarında Dava Hakkının Kötüye Kullanılması

(BTHAE XVIII. Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu, Ankara-2001)

Anahtar Kelimeler: marka hakkına tecavüz, markaya tecavüz, dava hakkı, hakkın kötüye kullanılması, dava hakkının kötüye kullanılması, zamanaşımı, haksız rekabette zamanaşımı

° PATENT HUKUKU

2 – Patent Hakları Konusunda TÜRKİYE’DEKİ Hukuki Sistem Ve TÜRKİYE’NİN Taraf Olduğu Uluslar Arası Anlaşmalar

(Ostim Eğitim Merkezi’nde 2004’te verilen seminer metnidir) 

1 – Patent Mevzuatı Yönünden Üniversite Mensubu Kavramı ve Vakıf Üniversitelerinde Çalışanların Buluşları

(Prof. Dr. Ünal Tekinalp’e Armağan, İstanbul-2002)

Anahtar Kelimeler: üniversite mensubu, akademisyen kavramı, patent sahibi, buluşçu, vakıf üniversiteleri, çalışanların buluşları

° TELİF HAKLARI

3 – İhtira Unsuru Yönünden Fikrî Hakların İncelenmesi

(Ticaret ve Fikrî Mülkiyet Hukuku Dergisi-TFM, 2015-2)
Anahtar Kelimeler: fikrî mülkiyet haklarında buluş, ihtira beratı, markada buluş
niteliği, özgün marka, özgün tasarım, slogan marka, fikrî hakkın cevheri

2 – Yeni FSEK 47 ile Gelen “Eser Kamulaştırması”nın Anayasaya Aykırılığı Meselesi

(FMR-Ankara Barosu Fikrî Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi, Yıl 15, C. 16, S. 2014-2)
Anahtar Kelimeler: eser kamulaştırması, soyut varlıkların kamulaştırması, telif
haklarının terk edilmesi, eserin kamuya mal edilmesi, metruk eser

1 – Akademik Faaliyetin Desteklenmesi Yönünden Bilimsel Üretimin Korunması 

(ADAG Bülteni, Sayı 7, Ocak 2000)

Anahtar Kelimeler:bilimsel üretim, akademik faaliyet

BANKA HUKUKU (13)

13 – Güven İlkesi Çerçevesinde Proje Kredilerinde Bankaların Hukuki Sorumlulukları

(BTHAE XXXI. Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu, Ankara-2018)

12 – Kamu Katılım Bankaları

(“İslam Ekonomisi” Kitabı için yazılan bölüm) 

11 – Banka Sözleşmelerinde Asimetrik Bilgi Meseleleri

Gazi Üniversitesi Mimar Kemaleddin Salonunda düzenlenen Bankacılık Kongresi konferans metnidir.

10 – Modern Faizsiz Finansman Araçlarından GES ve Teverrukun Fıkhî
Tahlili 

(Fıkhî Açıdan Finans ve Altın İşlemleri, İSAV Yayınları, İstanbul-2012)

Anahtar Kelimeler: faizsiz bankacılık, katılım bankaları, özel finans kurumları, faizsiz
finansman araçları, teverruk, banka teverruku, GES, gelire endeksli senetler,
muvazaalı satışlar, satıp geri almak, alıp geri satmak, vade farkından gelir elde etmek

9 – Katılım Bankacılığında Kırmızı Çizgiler; Kalkıyor mu? Kalkmalı mı ?

(ACTİVE Bankacılık ve Finans Dergisi, Sayı 62, Kasım-Aralık 2009, s. 6-17

Anahtar Kelimeler: Para ve faiz, paranın icadı, paranın tarihçesi, faiz ve banka, faizsiz banka, bankacılığın tarihçesi, faizin tarihçesi, özel finans kurumları, katılım bankaları, güvence fonu, tasarruf mevduatı sigorta fonu, ihlas finans, katılım bankaları birliği, müşteri memnuniyeti, finansal piyasa kavramı ve eleştirisi, para piyasası kavramı ve eleştirisi, mimsiz medeniyet, batı medeniyeti, islam medeniyeti, karz-ı hasen, ekonomi yönetiminde şeffaflık ve gizli gündem, demokratik laiklik ve ekonomi yönetimi, kredi kartında temerrüt faizi,

8 – Mevduatta Zamanaşımı Konusundaki Mevzuatın ve Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi

(BTHAE Banka Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu, Ankara-2007)

Anahtar Kelimeler:zaman aşımı, zaman aşımının borçlar üzerindeki etkisi, zaman aşımının borcu sona erdirme nedeni, mevduatta zaman aşımı, zaman aşımına uğrayan mevduat, sebepsiz zenginleşme, sahipsiz miras, devletin mirasçılığı, Bankacılık Kanunu, Bankalar Kanunu, zaman aşımı tebliği,

7 – Sosyal Devletin Liberal Ekonomideki eli: TMSF; Nasıl Kuruldu? Nasıl Algılanıyor? Nasıl Tasarlanmalı?

(BTHAE Bankacılık ve Sorunları Sempozyumu, Ankara-2004)

Anahtar Kelimeler: sosyal devlet, liberal devlet, liberal ekonomi, mevduatın korunması, tasarruf mevduatının korunması, tasarruf mevduatı sigortası, tasarruf mevduatı sigorta fonu, özel finans kurumları güvence fonu, vergi mükellefinin korunması, bankacılık sektörünün korunması, bankaya güven, bankalara güven, devlete güven, kamusal sigorta, özel sigorta, Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Özel Finans Kurumları Birliği, meslek birliklerinin görevleri, devletin ekonomideki rolü, devletin bankacılık sektöründeki görevleri, bankacılık riskleri, bankacılıkta risk yönetimi

6 – Kredi Kuruluşları Kanunu Tasarısı Hakkında

(Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu KKKT Sempozyumu, Ankara-2004)

Anahtar Kelimeler:bankacılık kanunu hazırlıkları, kredi kuruluşları kanunu, BDDK

5- Yeni Medeni Kanunun Bankacılık Sektörüne ve Sermaye Piyasası Yatırım Araçlarına Bakışı

(Prof. Dr. Ömer Teoman’a 55. Yaş Armağanı, İstanbul-2002)

Anahtar Kelimeler: medeni kanunun dili, banka kavramının anlamı, sermaye piyasası yatırım araçları, dilde özen, hukuk dilinde özen, güven kurumu, güven kuruluşu, itibar müessesesi, itimat müessesesi

4 -Yeni Bankalar Kanununa Göre Özel Finans Kurumlarının Hukuki Temeli ve Bankacılık Sistemi İçindeki Yeri

(Türkiye’de Özel Finans Kurumları, Teori ve Uygulama, Al Baraka Türk Yayınları, İstanbul-2000)

Anahtar Kelimeler: faizsiz bankacılık, özel finans kurumları, bankalar kanununa göre faizsiz bankacılık

3 – Bankacılık İşlemlerinde İspat Usulü ve Delil Sözleşmeleri

(BATİDER, C. XIX, S. 2, Aralık 1997)

Anahtar Kelimeler: bankacılık işlemleri, delil sözleşmeleri, delil sözleşmesi, ispat usulü, ispat hukuku, tüketiciyi koruyucu hükümler, genel işlem şartları, tek tip kayıtlar, sözleşmelerde taraflı kayıtlar

2 – Bankalarla Özel Finans Kurumlarının Mukayesesi

(D. Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl 1993, S. 6)

Anahtar Kelimeler:banka, faizsiz banka, özel finans kurumu, İslamî banka

1 – Bağımsız Denetim Kuruluşlarının Özel Finans Kurumlarının Denetimi İle İlgisi

(D. Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl 1992, S. 5)

Anahtar Kelimeler:özel finans kurumları, bağımsız denetim kuruluşları, bankalarda bağımsız denetim, bankacılıkta dış denetim

TÜKETİCİ HUKUKU (5)

– Hukuk-Ahlak İlişki Bağlamında Tüketici Hukuku İle Pazarlama Ahlakı Arasındaki İlişkisinin İncelenmesi

(Turgut Özal Üniversitesi Pazarlama Kongresinde sunulan Tebliğ metni)

4 – Seyahat Acentalarından Alınmakta Olan Turistik Tüketiciyi Koruyucu Teminatın Hukuki Niteliği

(G. Ü. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 1999, S. 2)

Anahtar Kelimeler: seyahat acentesi, turistin korunması, koruyucu teminat

3 – Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun Yönünden Tacirlerin Tüketici Sıfatı

(Prof. Dr. Ali Bozer’e Armağan, BTHAE Yayını, Ankara-1988)

Anahtar Kelimeler:tacir, gerçek kişi tacir, tüzel kişi tacir, tacirlerin tüketici sıfatı, tüketicinin korunması, ticari iş, adi iş

2 – Kıymetli Evrakla Borç Altına Giren Tüketicinin Korunması 

(BATİDER, C. XX, S. 1, Haziran 1998)

Anahtar Kelimeler: tüketici bonosu, nama yazılı bono, tüketicinin korunması, perakende satış, kapıdan satış, taksitli satış, sözleşmelerde zayıf tarafın korunması, ticari borç, adi borç

1 – Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun Getirdiği Yenilikler (Müşterek makale) 

(Pazarlama Dünyası Dergisi, Kasım-Aralık 1995, Yıl 9, Sayı 54)

Anahtar Kelimeler: tüketici, tüketici haklar, tüketicinin korunması

ANAYASA HUKUKU (3)

 

3 – Doç. Dr. Kemal Gözler’in “Cumhurbaşkanı-YÖK Çatışması” Başlıklı Makalesi Üzerine Notlar

(Ankara Barosu Dergisi, Sayı 2001/4, Yıl 59)

Anahtar Kelimeler: cumhurbaşkanının yetkileri, rektör seçimi sistemi, rektör atanma süreci, rektör atamalarında yüksek öğretim kurulunun yetkisi, takdir hakkı, bürokratik hiyerarşi, yürütme erki, yürütme hiyerarşisi, yürütmenin işlemlerinin yargı tarafından denetlenmesi

2 – Anayasa Mahkemesinin Sözleşme Özgürlüğünün Sınırlanması Konusundaki Yaklaşımları

(Özel Hukuk ve Anayasa Mahkemesi Kararları Sempozyumu, BTHAE, Ankara-2001)

Anahtar Kelimeler:anayasa hukuku, anayasal ilkeler, sözleşme özgürlüğü, sosyal devlet, liberal devlet, anayasa mahkemesinin hukuki statüsü

1 – Bir Kavram Kargaşası; Vakıf Üniversiteleri – Üniversite Vakıfları

(ADAG Bülteni, Sayı 7, Ocak 2000)

Anahtar Kelimeler: vakıf üniversiteleri, üniversite vakıfları, kamu kurumlarının adının vakıflarda kullanılması

 GENEL (12)

12 – Vakıf Üniversitelerinde Personel Rejimi Nasıl Olmalıdır?

 (Uluslararası Yükseköğretim Sempozyumu Tebliğ Özeti) 

11 – Pozitif Hukukta Girişimciliği Engelleyen Veya Engelleyebilecek Nitelikler Gösteren Ceza Hükümleri

Bu çalışmada ceza hükmü koyan kanunlarda ve Türk Ceza Kanununda yer alan suç türleri taranarak, girişimciliğin önünde engel oluşturabilecek olan ceza hükümleri ele alınmıştır.

10 – Türk Milli Eğitiminin Hukuki Çerçevesi  Ve Temelleri

(Gazi Üniversitesi Meslekî Eğitim Sempozyumuna sunulan Tebliğ metni) 

9 – Boşanma veya Ayrılık Davasından Önce Zorunlu Arabulucu

 (Aile Bakanlığına kanun değişikliği teklif metni)

8 – Kardeşlik Projesi

(Doğu-Batı Kardeşlik Buluşmaları Seminer metni)

7 – İşevuruk (Operasyonel) Hukuk Eğitimi

(Hukuk Eğitimi Konferansı’na sunulan tebliğ metni)

6 – Sağlıklı Evlilik Ve Sağlıklı Aile İçin Prensipler

(Boşanma Sebepleri Çalıştayı Açılış Konferansı Metni)

5 – Hukuk Fakültelerinde Metodoloji Dersi Uygulaması

(Antalya Üniversitesi Hukuk Eğitimi Sempozyumu Tebliğ metni) 

4 –  İnsan Hakları Bağlamında Engellilerin Hakları

(“Engelleri Birlikte Aşalım Projesi” Konferans metni) 

3 – Mülkiyet, Hürriyet, Şahsiyet, ve Bunların Mutlak’a Nisbeti

Anahtar kelimeler: 
Hukuk felsefesi, mülkiyet hakkı, mülkiyet hürriyet ilişkisi, mutlak haklar, nisbî haklar
“Muhafazakar Düşünce Dergisi Sayı 27: MÜLKİYET” 

2 – Toplumsal Talepler Bağlamında Hukuk Fakültelerini Yeniden Düşünmek

(Eğitime Bakış Dergisi, Özal sayı: YÖK ve Üniversite Reformu, Y. 8, S. 23, Nisan, Mayıs, Haziran 2012)

Anahtar kelimeler:hukuk eğitimi, uygulamalı eğitim, hukuk klinikleri, hukuk metodolojisi, çift anadal
uygulaması, anadal-yandal uygulaması)

1 – Ekonomik Problemler Ve Sosyal Hayata Yansımaları: Yoksulluk, İşsizlik Ve Tefecilik

(IV. DİN ŞURASI, Ankara-2009)

Anahtar Kelimeler:Bankacılık ahlakı, faiz ve tefecilik, ekonomik modeller ve eleştirisi, ekonomi biliminin tanımı ve eleştirisi, iktisat ilminin tarifi ve eleştirisi, pazarlamanın tanımı ve eleştirisi, ahlak ve etik farkı, siyasette haksız rekabet

 

Ticaret Hukuku /Ticari Suçlar/Ticari İşletme Hukuku /Şirketler Hukuku /Kıymetli Evrak Hukuku /Sigorta Hukuku /Taşıma Hukuku /Fikrî Mülkiyet Hukuku /Marka Hukuku /Tasarım Hukuku Patent Hukuku  /Telif Hakları /Banka Hukuku /Bankaların SorumluluğuBankacılık Suçları /Tüketici Hukuku