HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI

BİRİNCİ BÖLÜM

HUKUK HAKKINDA GENEL BİLGİLER
A. HUKUK
B. TOPLUMSAL KURALLAR VE MÜEYYİDELERİ

1. Toplumsal Kuralların Gerekliliği
2. Toplumsal Kuralların Sınıflandırılması
a. Görgü kuralları
b. Ahlâk kuralları
c. Din kuralları
ç. Hukuk kuralları

C. HUKUKUN BÖLÜMLERİ
1. Özel Hukukun Dalları
a. Medenî hukuk
b. Borçlar hukuku
c. Ticaret hukuku
ç. İş hukuku
d. Devletler özel hukuku
2. Kamu Hukukunun Dalları
a. Anayasa hukuku
1) Anayasanın üstünlüğü ve sonuçları (anayasa yargısı)
2) Anayasal ilkeler
a) Demokrasi
b) Lâiklik
c) Sosyal devlet
ç) Hukuk devleti
d) Kuvvetler ayrılığı
3) Anayasal haklar ve ödevler
a) Temel haklar ve özgürlükler
b) Anayasal ödevler
c) İdare hukuku
1) Türkiye’nin idarî yapısı
2) İdarenin yargısal denetimi
d. Ceza hukuku
1) Genel ilkeler
2) Suç kavramı
ç. Usul hukuku
1) Cezalandırma ve usulü
2) Yargılama ilkeleri
a) Delil denkliği ilkesi
b) İddia eden ispat etmelidir kuralı
c) Resmî belgelerin ispatının gerekmemesi
3) Yargı makamları
a) Adlî mahkemeler
b) İdarî mahkemeler
c) Askerî mahkemeler
ç) Üst dereceli (yüksek) mahkemeler
d. Vergi hukuku
e. Devletler umumî hukuku

Ç. HUKUKUN KAYNAKLARI
1. Bağlayıcı Yazılı Kaynaklar
a. Kanunlar
b. Kanun hükmünde kararnameler
c. Tüzükler
ç. Yönetmelikler
2. Bağlayıcı Olmayan Yazılı Kaynaklar
a. İçtihatlar (mahkeme kararları)
b. Bilimsel görüşler
3. Yazılı Olmayan Kaynaklar (Örf ve Âdet Kuralları)

İKİNCİ BÖLÜM

KİŞİLER HUKUKU
A. KİŞİ KAVRAMI
B. KİŞİNİN TÜRLERİ

1. Gerçek Kişi
a. Hukukî ehliyetleri
1) Hak ehliyeti
2) Fiil ehliyeti
a) Fiil ehliyetinin unsurları
b) Fiil ehliyeti yönünden kişilerin sınıflandırılması
d) Gerçek kişilere özgü hâller
1) Şahsî hâl değişiklikleri
a) Doğum
b) Ölüm
c) Evlenme
2) Hukukî ehliyetsizliğin sonucu olarak velâyet ve vesayet
3) Miras kavramı
2. Tüzel Kişi
a. Tüzel kişinin türleri
1) Kamu hukuku tüzel kişileri
2) Özel hukuk tüzel kişileri
b. Tüzel kişilerin hukukî ehliyetleri

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

EŞYA HUKUKU
A. MÜLKİYET HAKKININ KONUSU VE KAPSAMI
B. MÜLKİYET HAKKININ DELİLİ OLARAK ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ

1. Zilyetlik
2. Tapu Sicili
a. Genel ilkeleri
b. İşleyişi

C. MÜLKİYET TÜRLERİ
1. Menkul (Taşınır) Mal Mülkiyeti
2. Gayrimenkul (Taşınmaz) Mal Mülkiyeti
3. Kat Mülkiyeti
a. Kurulması ve sona ermesi
b. Kat mülkiyetinden doğan haklar ve borçlar

Ç. MÜLKİYET BENZERİ HAKLAR
1. Rehin Hakkı
a. Menkul rehni
b. Gayrimenkul rehni
2. Hapis Hakkı

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

BORÇLAR HUKUKU
A. GENEL OLARAK BORÇ KAVRAMI
B. BORCU DOĞURAN OLAYLAR

1. Sözleşmeler
a. Sözleşme kavramı
b. Türleri
c. Kurulması
ç. Sözleşmelerde şekil
2. Haksız Fiiller
a. Haksız fiil kavramı
b. Haksız fiilin borç doğurmasının şartları
c. Haksız fiillerin özel türleri (kusursuz sorumluluk hâlleri)
1) Motorlu taşıtlarda sorumluluk
2) Adam çalıştıranın sorumluluğu
3. Sebepsiz Zenginleşme

C. BORÇLARIN İFASI
1. İfa ile İlgili Kurallar
2. İfa Etmemenin Sonuçları
3. İfaya Zorlayan Uygulamalar

Ç. BORÇLARIN ÖZEL GÖRÜNÜMLERİ
1. Müteselsil Borçluluk
2. Alacaklının Değişmesi (Alacağın Temliki)
3. Borçlunun Değişmesi (Borcun Nakli)

D. SÖZLEŞME ÇEŞİTLERİ
1. Mülkiyet hakkını geçirmeye yönelik sözleşmeler
a. Satım Sözleşmesi
1) Kavram ve unsurları
2) Çeşitleri
3) Tarafların hak ve borçları
b. Bağışlama Sözleşmesi
c. Trampa (Takas) Sözleşmesi
2. Kullandırmaya yönelik sözleşmeler
a) Kira Sözleşmesi
1) Kavram ve unsurları
2) Türleri
a) Menkul – gayrimenkul kirası
b) Finansal kiralama (Leasing)
3) Hükümleri
4) Sona ermesi
b. Ariyet (Kullanma Ödüncü) Sözleşmesi
c. Karz (Ödünç) Sözleşmesi
3. İş görme sözleşmeleri
a. Hizmet Sözleşmesi
b. Eser (İstisna) Sözleşmesi
c. Vekâlet Sözleşmesi
ç. Emanet (Vedia) Sözleşmesi
4. Teminat sözleşmeleri (kefalet sözleşmesi)
5. Kanunlarda düzenlenmemiş sözleşmeler
a. Karma ve Bileşik Sözleşmeler
b. Yeni Sözleşme Türleri
1) Garanti sözleşmesi
2) Kredi sözleşmesi
3) Tek satıcılık sözleşmesi
4) Alacakların satışı (factoring) sözleşmesi
5) Pazarlama imtiyazı (franchising) sözleşmesi
6) Satım için bırakma sözleşmesi

BEŞİNCİ BÖLÜM

TİCARET HUKUKU
A. TİCARET HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI

1. Ticarî İşletme
a. Kavram ve unsurları
b. Ticarî işletme olmanın sonuçları
1) Topluca devre konu olabilmesi
2) Topluca rehne konu olabilmesi
2. Ticarî İşlere Özgü Kurallar
a. Ticarî işlerde faiz uygulaması
1) Faiz kavramı
2) Türleri ve oranları
b. Ticarî işlerde müteselsil borçluluk kuralı
3. Tacir
a. Tacir olmanın şartları
b. Tacir olmanın sonuçları
4. Tacir Yardımcıları
a. Ticarî mümessil
b. Ticarî vekiller
c. Acente, komisyoncu ve tellâl
5. Ticarî Defterler ve Sonuçları
a. Defter tutma şartları ve kuralları
b. Defter tutmanın ve tutmamanın sonuçları

B. ŞİRKETLER HUKUKU
1. Şahıs Şirketleri
a. Adî şirket
b. Kolektif şirket
c. Komandit şirket
2. Sermaye Şirketleri
a. Anonim şirket
b. Limited şirket
3. Kooperatifler

C. KIYMETLİ EVRAK HUKUKU
1. Kıymetli Evrak Hakkında Genel Bilgiler
2. Kıymetli Evrak Türleri
a. Kambiyo senetleri
b. Kambiyo senetlerinin türleri
1) Bono
2) Poliçe
3) Çek
c. Malı temsil eden senetler

Ç. SİGORTA HUKUKU
1. Sigorta Kavramı Hakkında Genel Bilgiler
2. Sigorta Türleri
a. Kamusal sigorta
b. Özel sigorta sözleşmesi
1) Sigorta ile ilgili temel kavramlar
2) Özel sigorta türleri
c. Kamusal ve özel sigortanın karşılaştırması

E. BANKA HUKUKU
1. Bankaların Kuruluşu, İşleyişi ve Özel Nitelikleri
2. Bankacılık İşlemleri
3. Bankalarla Diğer Malî Kuruluşların Karşılaştırılması