ANONİM ŞİRKETLERDE ORTAKLIKTAN ISKAT PROSEDÜRÜ (TK 408) İLE İLGİLİ YARGITAY UYGULAMASI


GİRİŞ

1.
 Iskat prosedürünün başlatılabilmesi için gerekli ön şart nedir?
2. Sadece TK. 406’da düzenlenmiş olan genel çağrı ile yetinilerek ıskat kararı verilebilir mi?
3. Iskat prosedürünün uygulanması (başlatılması) ve tamamlanması konusundaki kararlarda dikkat edilecek hususlar nelerdir?
4. Ortağın yapacağı gecikmiş ödeme ıskatı önleyebilir mi?
5. Mütemerrit ortağın borcu için ıskat prosedürü ile birlikte cebri icra müeyyidesi ve takas uygulanabilir mi?
6. TK 408’de öngörülen ihtarda yer alması gereken asgari unsurlar nelerdir?
7. Ortağa, ödeme için bir aydan daha farklı bir süre verilmesinin sonucu nedir?
8. Iskat ihtarında borç miktarının net olarak belirtilmemiş olmasının sonucu nedir?
9. Hamiline yazılı pay sahiplerini ödemeye davetin şekli ve bu şekle uyulmamasının sonucu nedir?
10. Nama yazılı pay sahiplerine yapılacak ihtarın taahhütlü mektup yerine başka bir biçimde yapılması mümkün müdür?

SONUÇ