TANINMIŞ MARKA PRATİĞİ HAKKINDA BAZI DÜŞÜNCELER

Prof. Dr. Ahmet Battal

1982 yılında Fikrî Hukuk dersinde talebesi olmak şansına sahip olduğum Hocam Prof. Dr. Reha Poroy’a, rahmetle…

İçindekiler
ÖZET
A. GİRİŞ ve GENEL ÇERÇEVE
1. Genel olarak tanınmışlık kavramı
2. Marka için tanınmışlığın ön basamakları
a) Markanın var edilmesi
b) Markanın tescil başvurusu ile alenilik kazanması
c) Markanın kullanma ile alenilik kazanması
3. Marka korumasının tabii – asgari sınırı
4. Marka korumasında tanınmışlığın etkisi
a) Tanınmışlık sebebiyle genişleyen koruma kalkanı
b) Korumanın genişlemesinin somut kaynakları
B. YERLİ MARKA İÇİN TANINMIŞ MARKA KORUMASI
1. Türkiye de tescilli (yerli) marka için genel koruma kalkanı: Sicil üzerinden tarama
a) Tescil başvurusu
b) Marka taramasının ana kriteri: İltibas.
2. Türkiye de tescilli (yerli) marka için tanınmışlık koruması
a) Korumayı öngören hukuki düzenleme
b) Tanınmışlık değerlendirmesinin çerçevesi
c) Tanınmışlık şablonu (kriterleri)
d) Şablonun değişkenleri
3. Tanınmış marka korumasının engellemeyi hedeflediği riskler
a) Tanınmış markadan haksız fayda sağlanması riski
b) Tanınmış markanın itibarına zarar verme riski
c) Tanınmış markanın ayırt edici karakterini zedeleme riski
C. YABANCI MARKA İÇİN TANINMIŞLIK VE KORUMA SINIRLARI
1. Yabancı tanınmış markanın korunmasını öngören düzenlemenin kaynağı ve amacı
2. Yabancı tanınmış markanın korunma şartları
3. Yabancı tanınmış markanın korunmasının yöntemi
4. Yabancı markanın tanınmışlığının kriterleri
5. Yabancı markanın tanınmışlık korumasının kapsamı
D. TPE.NİN TANINMIŞ MARKA LİSTESİ YAPMA YETKİSİ VE GÖREVİ
1. Düzenleme boşluğu ve eleştirisi
2. Teklifimiz
3. Tanınmış marka listesi oluşturmanın sebebi
4. Tanınmış marka listesinin maliyeti
5. Tanınmış marka listesinin güncellenmesi
6. Tanınmış marka listesinin değişkenliği ve nisbiliği
7. Tanınmışlığın markaya katkısı
8. Tanınmışlık ile ilgili ana kriterler
E. SONUÇ

ÖZET

Bu makalenin amacı, tanınmış markanın tesbiti ve korunması hususunda uygulamada ortaya çıkan bazı meselelerin çözüm yöntemleri üzerinde tartışma açmak ve bilhassa aşağıdaki sorular çerçevesinde bazı yeni çözümler üretmektir.
Bir markanın tanınmış marka olmasının şartı ve ölçüsü tekil midir? Birden çok tanınmışlık basamağı var mıdır?
Tanınmışlığın kriterleri ve sonuçları markanın yerli ya da yabancı olmasına göre değişken midir?
Tanınmışlığı tesbit yetkisi kime aittir? Bu tesbitin sonucu nedir?
Türk Patent Enstitüsünün tanınmış marka sicili tutma ve yayınlama yetkisi ve görevi var mıdır? Olmalı mıdır?
Ele alınan konuların hukuki dayanakları yönünden yürürlükteki kanuni düzenleme (Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname) ile Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk edilmiş olan Markalar Kanunu Tasarısı arasında esaslı bir fark yoktur. Dolayısıyla bu makaledeki tartışmalar tasarının kanunlaşmasından sonra da yine uygulama tarafından sürdürülecek ve çözüme götürülecek gibi görünmektedir.

Anahtar Kelimeler: 
Marka, marka tescili, tanınmış marka, markanın tanınmışlığı, Türk Patent Enstitüsünün görevleri, marka sicili, tanınmış marka sicili