YENİ BANKALAR KANUNUNA GÖRE
ÖZEL FİNANS KURUMLARININ HUKUKİ TEMELİ
VE BANKACILIK SİSTEMİ İÇİNDEKİ YERİ

ÖZET

GİRİŞ

I. YENİ BANKALAR KANUNUNDAN ÖNCEKİ DURUM

II. BANKALAR KANUNU İLE YAPILAN DÜZENLEMENİN ANAHATLARI
1. Düzenlemenin sistemin genişlemesine yönelik sonuçları
2. Özel finans kurumlarının kanuni tanımı ve unsurları
3. Özel finans kurumlarının tanımlanmasının ve bankacılık sistemine alınmasının bazı genel sonuçları
4. Özel finans kurumları ile ilgili idari mevzuatın yapısı

III. YENİ BANKALAR KANUNUNUN ÖZEL FİNANS KURUMLARINA UYGULANACAK HÜKÜMLERİ

1. Uygulanacak hükümler sıralaması
2. Bankalar Kanunundaki temel kavramlar
3. Düzenleyici ve denetleyici kurulların yetkisi
4. Kuruluş ve faaliyete geçme
5. Ana sözleşme ve ortak değişiklikleri
6. Kurumların teşkilat ve organları
7. Mevduat toplama yasağı ve toplanan fonlarda zamanaşımı
8. Kredi sınırları
9. İştirak sınırları
10. Hesap ve kayıt düzeni
11. Mali durumun bozulması ve düzeltilmesine ilişkin tedbirler
12. Devir, birleşme ve tasfiye
13. İdari ve adli suçlar ve cezalar
14. Adli suçlarda kovuşturma usulü
15. Ayrılacak karşılıkların belirlenmesi yetkisi
16. Risk santraline üyelik
17. Yeni kanuna intibak süreci ve uymamanın sonuçları

IV. BANKALAR KANUNUNUN ÖZEL FİNANS KURUMLARINA UYGULANMAYACAK HÜKÜMLERİ

1. Mevduatın sigorta altına alınması ile ilgili hükümler ve özel finans kurumlarının risklerinin bu yönden değerlendirilmesi
2. Ticaret yasağı kuralı
3. Faaliyet izninin kaldırılmasının sonuçları ile ilgili hükümler
4. Üst yöneticilerin şahsi sorumlulukları ile ilgili hükümler
5. Bankalar birliği ile ilgili düzenleme ve mesleki birlik eksikliğinin değerlendirilmesi

SONUÇ