FARKLILAŞTIRILMIŞ TESELSÜL KURALININ BANKA YÖNETİCİLERİNİN HUKUKİ SORUMLULUĞU ÖRNEĞİ ÜZERİNDEN UYGULANMASI

6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu’nun getirdiği yeniliklerden biri olan “farklılaştırılmış teselsül” kuralı,
şirket yöneticilerinin hukuki sorumluluğunda müteselsil sorumluluk uygulamasını yeni ve daha net bir
mecraya sokmuştur. Şirketin zararından birden çok yöneticinin sorumlu olduğu hallerde, sorumluluk
davasında, mahkeme (ve ona yardımcı olmakla görevli uzman bilirkişi), kusur oranlarını ve sorumluluk
rakamlarını bu hükümler yardımıyla daha net biçimde belirleyebilecektir. Bu belirlemeyi davanın başında
ve bizzat davacının yapmış olma zorunluluğu da böylece ortadan kalkmış olmaktadır. Bu sebeple bu
hükmün, usul hukukundaki “belirsiz alacak davası”na benzer biçimde bir tür “belirsiz kusur davası” ya da
“belirsiz sorumluluk davası”nı düzenlediği de düşünülebilir.